Finansiering og økonomi

I de fleste tilfeller dreier franchise seg om at du går inn med egne midler i en virksomhet som du selv eier og hvor du har din arbeidsplass. Du må da spørre deg hva du forventer å få igjen for innsatsen og investeringen sett i forhold til eventuell risiko. De fleste forventer å kunne ta ut en normal årslønn samt muligheter for aksjeutbytte eller bonus om man gjør det bra. 

Det er få bedriftsetableringer som gir rom for å ta ut høy lønn i starten. Av og til kreves det at nye franchisetakere har såpass god økonomi at de ikke trenger å ta ut lønn til å begynne med. Variasjonene er store, og her er noen generelle råd:

 • Rådfør deg med andre dersom du ikke har tilstrekkelig kompetanse selv.
 • Sett opp et husholdningsbudsjett og beregne hvor mye lønn du må ha.
 • Ta med familien på råd.
 • Det er ikke franchisegivers ansvar å budsjettere for franchisetakeren. Franchisegiveren bør imidlertid kunne bidra med innspill til budsjett eller sette opp budsjettforslag.

Finansieringsmodellen og kravet til private innskudd varierer svært mye fra kjede til kjede. I det følgende skal vi i hovedsak ta for oss tilfeller der franchisetakeren selv står for hele eller mesteparten av finansieringen. Varekjøp, lokaler, innredning, lønninger, maskiner og utstyr er tunge poster som bidrar til å øke finansieringsnivået.

Finansieringen av en franchiseenhet består ofte av en kombinasjon av egenkapital og lån:

Egenkapital (franchisetakerens/eiernes innskudd)
+ Lån / kassekreditt (fra bank eller andre)
+ Øvrig finansiering (f.eks. leasing)
= Total finansiering


Egenkapital (franchisetakerens /eiernes innskudd)

For å greie den totale finansieringen vil franchisegiver og låneinstitusjonen / banken som regel forlange at franchisetakeren (eier) går inn med et minimumsbeløp i form av egenkapital / privat innskudd. I mange tilfeller dreier dette seg om 1/3 – 1/4 av det totale finansieringsbehovet. Mange franchisegivere krever at det etableres et eget aksjeselskap, og da vil innskuddet inngå som aksjekapital.

Man kan godt låne penger til egenkapital / aksjekapital, men Aksjeloven tillater ikke at man har pant for eventuelle lån av aksjekapital i aksjeselskapet eller verdier tilhørende selskapet. Franchisetakerens egenkapital / innskudd vil kunne gå tapt dersom selskapet avvikles eller går konkurs.


Lån / kassekreditt (fra bank eller andre)

Det kan være nødvendig med lån / kassekreditt. (Kassekreditt er en avtale med banken der man har lov til å overtrekke kontoen inntil et definert beløp. Kassekreditt tilsvarer det mange banker kaller ”kontoreserve” tilknyttet en privatkonto.)

Det normale er at franchisetakers selskap låner penger i en bank. I noen tilfeller tilbyr også franchisegiver lån og/eller lengre kreditt-tid på det første varekjøpet. En långiver er opptatt av en trygghet for at lån blir tilbakebetalt, og sikkerhet om det skulle gå galt. Kjøper franchisetakers selskap inn f.eks. varelager og inventar kan banken ta sikkerhet (pant) i dette. Dersom det ikke er tilstrekkelig sikkerhet i selskapet (som det ofte ikke er..), vil långiver kunne be om privat sidesikkerhet hos franchisetaker. Det kan f.eks. være i form av pant i fast eiendom eller kausjonist. Et godt råd er å sørge for en fersk verdivurdering eller takst av aktuell eiendom som du vurderer å stille med som sikkerhet. En slik vurdering kan gjøres før du går inn i aktuelle prosesser, slik at det

Noen franchisegivere kan også gå med på å stille sikkerhet for lån på vegne av sine franchisetakere, men det er ganske uvanlig. Mer vanlig er det at en franchisegiver stiller med en gjenkjøpsgaranti for varene. Det vil si at franchisegiver forplikter seg til å kjøpe tilbake varene til en gitt sum eller prosentsats av innkjøpspris. Det vil igjen gi en lånegiver (f.eks. en bank) forutsigbarhet i forhold til restverdier.


Øvrig finansiering (f.eks. leasing)

Leasing er en tidsbestemt leieavtale der man etter avtaleperioden enten leverer leasingobjektet tilbake eller kjøper det ut for en lav sum. Leasing er en finansieringsform som stiger i popularitet. I dag er det atskillig mer enn biler som kan leases. Det er nå vanlig å lease f.eks. innredning, datautstyr og andre maskiner. Leasingselskapet tar normalt bare pant i selve leasingobjektet, og på den måten vil leasing kunne gjøre finansieringen for franchisetaker enklere. Leasingselskapet kan også forlange en selvskyldnerkausjon fra franchisetakeren, hvilket innebærer at de kan stille franchisetaker personlig til ansvar dersom forpliktelsene ikke overholdes og det ikke er tilstrekkelig restverdi i leasingobjektet. Det finnes enkelte franchisegivere som stiller med garanti for leasingen mot at de får mulighet til å overta leasede objekter til en gunstig pris dersom betalingsforpliktelsene ikke overholdes av franchisetaker.

Fordelen med leasing er i hovedsak at franchisetakeren kan skyve deler av investeringene over til driften, dvs. en slipper å skaffe pengene på forhånd. Noen lesingavtaler krever imidlertid en kontantandel, et beløp franchisetakeren må ta med i det totale kapitalbehovet.


Garantier

I tillegg til finansieringen vil franchisetakeren kunne garantere for andre økonomiske krav dersom forpliktelsene ikke overholdes. Det vanligste er garanti for husleie i form av bankgaranti eller selvskyldnerkausjon.

Selvskyldnerkausjon: jur., kausjonsforpliktelse der kausjonisten hefter solidarisk med hoveddebitor, og hvor kreditor ikke behøver å søke dekning hos hoveddebitor før han kan holde seg til kausjonisten. Jf. simpel kausjon. (Kilde: Caplex)

Bankgaranti: Bankens tilsagn om å holde en kreditor skadesløs for mulige tap som måtte oppstå i et bestemt mellomværende med debitor, som ofte er bankens oppdragsgiver. (Kilde: Caplex))

 

Eksempel på kapitalbehov og forslag til finansiering av dette (hentet fra en detaljhandelsvirksomhet)

Kapitalbehov: 

Innmeldingsavgift (til franchisegiver)                       50 000
Ferdigstilling av lokaler, lys, fasade etc.                200 000
Styringssystem data / kasser                                 100 000
Innredning                                                              300 000
Varekjøp                                                              1 250 000
Driftsbuffer / reservekapital                                    100 000
Sum kapitalbehov                                               2 000 000

 

Eksempel på finansiering:

Egenkapital / Aksjekapital (privat innskudd)          300 000
Leasing (av f.eks. innredning og maskiner)           600 000
Lån / kassekreditt (Selskapet låner i bank)         1 100 000
Sum finansiering                                                 2 000 000

 

De finansielle kravene må ses i sammenheng med budsjetter og forventet avkastning. Her bør man rådføre seg med personer med god økonomisk kompetanse.

Dersom man skal etablere et aksjeselskap finnes det viktige lover og regler. Det mest sentrale i denne forbindelse er at minimumskravet til egenkapital / aksjekapital er 30.000,-


Avgifter

De fleste franchisekjeder har en innmeldingsavgift / startavgift og en franchiseavgift. Innmeldingsavgiften er en engangsavgift som vanligvis betales ved oppstart, eventuelt nedbetales over tid. Størrelsen på innmeldingsavgiften varierer fra 0 til flere hundre tusen kroner. Franchiseavgiften er en løpende avgift som normalt beregnes av netto omsetning (omsetning uten mva). Alternativt kan avgiften være påslag på varer eller en fast månedlig avgift.

I tillegg til disse avgiftene er det normalt at man forplikter seg til å bidra til felles markedsføring gjennom faste beløp eller en fast prosent av omsetningen.


Tilskudd og støtteordninger

Det offentlige har en rekke ordninger for støtte, tilskudd og stipend for de som skal etablere næringsvirksomhet. Informasjon om dette fås fra Innovasjon Norge.

Ved å ansette personer uten arbeid kan man få støtte ved at det offentlige betaler eller subsidierer vedkommendes lønn i en gitt periode.


Når det gjelder finansieringskravet til de franchisekonsepter du vurderer bør du stille deg noen sentrale spørsmål: 

 • Er prosjektet er noe du ønsker å satse på i årene som kommer, og har du har tilstrekkelig tro på at forventningene blir innfridd. Ofte har franchiseavtaler en varighet på 5 år eller lenger.
 • Sørg for å ha nok underlagsmateriale for å kunne ta en riktig beslutning.
 • Hva trenger du i reserve dersom det tar tid å få utbetalt lønn?
 • Hva kan du fremskaffe av egenkapital selv?
 • Kan du evt. låne penger til egenkapitalen?
 • Er det nødvendig / mulig / riktig å låne til egenkapital hos familie / venner?
 • Ønsker franchisegiver å stille opp med sikkerhet eller lån?
 • Har du eller franchisegiver et etablert forhold til en bank?
 • Har du betalingsanmerkninger som vil kunne gjøre finansiering vanskeligere?
 • Har du / familien fast eiendom som kan settes som pant?
 • Hvilken praksis og hvilke retningslinjer har kjeden dersom man ønsker å tre ut av en franchiseavtale før avtaleperioden utløper?

 

(C) Copyright. Kopiering forbudt uten skriftlig samtykke. Artikkelen er skrevet av rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til etablering kjeder i Norge, Sverige eller Danmark.